Shi yue wei cheng [Bodyguards and Assassins] (2009) Body Count

Shi yue wei cheng [Bodyguards and Assassins] (2009) Body Count by luvmetender009

[CHARACTER KILLS]

Sum Chung-yang (Donnie Yen) – 2
Li Yue-tang (Leon Lai) – 20
Wang Fu-ming (Mengke Bateer) – 7
Lau Yuk-bak (Leon Lai) – 1
Yan Xiao-guo (Hu Jun) 6
Fang Hong (Yuchun Li) – 6
Fang Tian (Simon Yam) – 4
Li Yue-tang (Wang Xueqi)
Ah Suen (Cung Le) – 3
Cung Le (Sa Zhen-shan) – 1

[CORPSE BREAKDOWN]

First Political Assasination In Hong Kong – 1
-Professor Yong shot by Yan

Opera House Massacre – 19
-Assasins kills 13 opera house staff and workers
-Tian kills 4 assasins
-Tian succumbs to being wounded by assasins

Streets – 10
-1 bodyguard flung to his death
-Assasins arrows 2 bodyguards
-Hong breaks 1 assasin’s neck
-Li smash 1 assasin’s head with a well-thrown flowerpot
-Li breaks 1 assasin’s neck
-Wang smash 1 assasin’s skull with a melon
-3 bodyguards arrowed

Parade – 15
-Zhen cut 1 bodyguard’s throat
-Hong spears 1 assasin
-Assasins strangles 3 bodyguards
-Wang collapse a heavy altar on 6 assasins
-Assasins spears 3 bodyguards
-Assasins kills Wang

Explosive Ambush – 4
-Hong blows up herself, Zhen and 2 assasins

Interception – 3
-Assasin gunman shoots 2 police officers
-Yang snipes assasin gunman

Market – 3
-Suen kills 2 passerbys
-Yang stabs Suen in the neck with a meat hook

Courtyard – 21
-Tang kills 20 assasins
-Yan kills Tang

A Hero’s Last Stand – 1
-Yang succumbs to being wounded by Suen

Escape – 3
-Yan strangles 1 bodyguard
-Yan impales trishawman
-Yan breaks Shi Di’s neck

Finale – 2
-Yan stabs Chong Kwang
-Yuk Bak shoots Yan

[THE UNCONFIRMED AND UNCOUNTED]

-Fong Hong’s mother mentioned dead.

[THE FINAL TALLY = 82]