Zatoichi no uta ga kikoeru [Zatoichi’s Vengeance/Zatoichi 13] (1966) Bodycount Breakdown

Zatoichi no uta ga kikoeru [Zatoichi’s Vengeance/Zatoichi 13] (1966): Body Count by Rorschach94

[CHARACTER KILLS]

Zatoichi (Shintaro Katsu): 56
Genpachiro Kuroda (Shigeru Amachi): 1

[CORPSE BREAKDOWN]

Opening: 9
-Kurobe kills Tamekichi
-Ichi kills 8 of Gonzo’s men

Hotel Showdown: 7
-Ichi kills 7 of Gonzo’s men

Bridge: 37
-Ichi kills 37 swordsmen

Beach Showdown: 1
-Ichi kills Kurobe

Vengeance: 3
-Ichi kills 2 of Gonzo’s men
-Ichi kills Boss Gonzo

[THE FINAL TALLY= 57]