Zatoichi Jigoku tabi [Zatoichi and the Chess Expert/Zatoichi 12] (1965) Bodycount Breakdown

Zatoichi Jigoku tabi [Zatoichi and the Chess Expert/Zatoichi 12] (1965): Body Count Breakdown by Rorschach94 [CHARACTER KILLS] Zatoichi (Shintaro Katsu): 17 Tadasu Jumonji (Mikio Narita): 2 [CORPSE BREAKDOWN] Swamp: 12 -Zatoichi kills 12 of Banyu’s assassins Pond: 1 -Jumonji strangles Robbei Flashback: 1 -Jumonji kills Tomonoshin’s father Checkmate: 6 -Kume and Tomonoshin kill Jumonji -Zatoichi … Read moreZatoichi Jigoku tabi [Zatoichi and the Chess Expert/Zatoichi 12] (1965) Bodycount Breakdown