Warriors Of Heaven And Earth (2003): Body Count Breakdown

Warriors Of Heaven And Earth (2003): Body Count by luvmetender009 [CHARACTER KILLS] Lieutenant Li (Jiang Wen) – 45, 1 shared with Lai Lai Qi (Nakai Kiichi) – 38, 1 shared with Li Wen Zhu (Zhao Wei) – 19 One Eye/Cao Jin (Bagen Hasi) – 9 Ma Gun (Ho Tao) – 9 Wu Lao’Er (Lu Linian) … Read moreWarriors Of Heaven And Earth (2003): Body Count Breakdown