Sha Tan-Zi yu Zhou Shih-Nai [The Royal Scoundrel/Son of the Beach] (1991) Bodycount