Ji dao zhui zong [Zodiac Killers] (1991) Bodycount Breakdown