Wu xia qi gong zhu (1993) [Holy Weapon / Seven Maidens] Body Count